Lore is het behandel- en expertisecentrum van ORO, en volgt dus ook het privacy beleid van ORO.

ORO respecteert de privacy van haar cliënten en wettelijk vertegenwoordigers en gaat zeer zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze cliënten en/of hun wettelijk vertegenwoordigers (hierna ook: ‘u’).

Categorieën van persoonsgegevens

Cliënten

Om gebruik te kunnen maken van onze zorg- en dienstverlening, meldt u zich aan via ons aanmeldingsformulier. De gegevens die u op dit formulier invult, worden opgeslagen in ons digitale cliëntdossiersysteem. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Achternaam, voornaam en voorletters;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, postadres);
 • BSN;
 • Ziektekostengegevens;
 • Huisartsgegevens;
 • Gegevens over uw contactpersoon van de aanmeldende instantie (uitsluitend indien van toepassing);
 • Indicatie;
 • Eerstelijns zorg/verwijsbrief (uitsluitend indien van toepassing);
 • Gebruik van andere zorgaanbieders of behandelaren.

Indien u bovenstaande persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u niet gebruikmaken van onze zorg- en dienstverlening.

Het BSN en de medische gegevens vallen onder de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’. Bijzondere persoonsgegevens mogen wij alleen verwerken als daartoe een wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslagen staan op de volgende pagina. Tijdens de zorg- en dienstverlening kunnen aanvullende gegevens van de cliënt verzameld worden. Ook deze gegevens zijn altijd gekoppeld aan een doel en wettelijke verwerkingsgrondslag.

Wettelijk vertegenwoordigers/contactpersonen

Door cliënten worden ook persoonsgegevens verstrekt van wettelijk vertegenwoordigers (ouders/voogden/curator/bewindvoerder/mentor) en contactpersonen. Dit betreft de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens over uw wettelijke vertegenwoordiger, te weten: voornaam en -letters, achternaam, geslacht, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens over uw eerste contactpersoon, indien niet de wettelijk vertegenwoordiger, te weten: voornaam en –letters, achternaam, geslacht, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Indien u door de rechtbank bent aangewezen als wettelijk vertegenwoordiger van een van onze cliënten, verwerken wij eveneens de desbetreffende beschikking van de rechtbank.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken voorgaande persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Het kunnen verschaffen van onze zorg- en/of dienstverlening;
 • Het kunnen voldoen aan in een overeenkomst vastgelegde afspraken;
 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke plicht(en);
 • Zo nodig, contact met u of uw partner/wettelijk vertegenwoordigers/contactpersoon te kunnen leggen;
 • Ter uitvoering van de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ORO/Lore.

De verwerking van de persoonsgegevens is altijd gekoppeld aan tenminste één van de onderstaande wettelijke grondslagen:

 • Expliciete, ondubbelzinnige, actieve toestemming van de betrokken persoon of de wettelijk vertegenwoordiger. Toestemming kan door de betrokkene of de wettelijk vertegenwoordiger altijd worden ingetrokken op dezelfde wijze als deze gegeven is;
 • Ter uitvoering van een overeenkomst;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is gedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ORO/Lore of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Indien van deze grond sprake is, wordt dat toegespitst op die specifieke situatie.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor voorgaande doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is. Uitgangspunt is dat cliëntdossiers vijftien jaar bewaard worden na de laatste behandeling. Na vijftien jaar wordt het dossier vernietigd volgens geldende wet- en regelgeving.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u een aantal rechten (zie informatie die hierna volgt). Deze rechten kunt u uitoefenen door een e-mail of brief te sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar via privacy@oro.nl. Binnen vier weken wordt op uw verzoek gereageerd. Bij complexe verzoeken kan deze termijn eenmaal met acht weken worden verlengd: indien hiervan sprake is, wordt u hier binnen vier weken van op de hoogte gesteld. Ter bevestiging van uw identiteit kunnen wij u in voorkomende gevallen vragen om uzelf te identificeren.

Indien wij geen gevolg geeft aan uw verzoek, wordt dit gemotiveerd. U heeft hierna de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep in te stellen bij de rechter.

Recht van inzage, rectificatie en gegevens-wissing (‘vergetelheid’)

U heeft het recht om ons kosteloos om inzage in, rectificatie en gegevenswissing (‘vergetelheid’) van uw persoonsgegevens te vragen. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij weigeren gevolg te geven aan het verzoek of u een redelijke vergoeding aanrekenen voor de gemaakte administratieve kosten om aan het verzoek te kunnen voldoen.

Los van het voorgaande, is uw cliëntdossier in te zien via uw Zorgportaal (CarenZorgt). 

Uw rechten

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, indien:

 • U over de juistheid van de gegevens twijfelt. ORO/Lore beperkt de verwerking van deze gegevens gedurende een periode die ORO/Lore in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • De verwerking onrechtmatig is, maar u niet over wilt gaan tot gegevenswissing;
 • ORO/Lore de gegevens niet langer nodig heeft voor haar verwerkingsdoeleinden, maar u de gegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • U gebruik heeft gemaakt van uw recht van bezwaar, totdat ORO gemotiveerd beslist heeft op dat bezwaar.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht de door u aan ORO/Lore verstrekte en door ORO/Lore verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen. U kunt verzoeken dat, indien u dit wenst en dit technisch mogelijk is, ORO/Lore het bestand rechtstreeks doorzend aan een derde partij.

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins aanmerkelijk treft. Dit recht wordt beperkt door wettelijke uitzonderingen, zoals gevallen waarin deze geautomatiseerde besluitvorming noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ORO/Lore.

ORO/Lore maakt in beginsel geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van ORO/Lore. Dit bezwaar is eveneens kosteloos en kunt u per e-mail of per brief richten aan de Functionaris Gegevensbescherming.

Beveiliging

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens handhaven wij te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek, voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen. De veiligheid van uw persoonsgegevens is tevens gebaseerd op geheimhouding van uw logingegevens van uw Zorgportaal (CarenZorgt). Deel deze gegevens dan ook niet met anderen en ga zeer zorgvuldig met deze gegevens om.

Doorgifte aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij deze partij rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst die u met ORO/Lore heeft gesloten.

Verder verstrekt ORO/Lore uw persoonsgegevens alleen aan derden, indien ORO/Lore:

 • Daarvoor uitdrukkelijke toestemming van u heeft ontvangen;
 • Daartoe een verzoek ontvangt van toezichthoudende of opsporingsautoriteiten;
 • Daartoe gehouden is op basis van wettelijke verplichtingen of een gerechtelijke uitspraak;
 • Verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid van personeel of andere cliënten van ORO/Lore;
 • Wordt overgenomen, dan wel een of meer onderdelen of activa van ORO worden overgenomen door een andere onderneming. In dat geval worden mogelijk ook uw persoonsgegevens overgedragen aan die onderneming.

Doorgifte van persoonsgegevens vindt niet plaats met derde partijen die zich buiten de Europese Unie bevinden.

Wijziging verklaring

Deze Privacyverklaring kan op elk moment en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Indien het om een materiële wijziging(en) gaat, brengen wij deze wijziging(en) actief bij u onder de aandacht. De meest actuele versie kunt u vinden op onze website.

Vragen over de privacyverklaring?

Of benieuwd wat Lore voor jou kan betekenen? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag!

Kolom 1

Naam(Vereist)

Kolom 2

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.