Directeur zorg & dienstverlening

ORO

ORO is een organisatie voor zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking. In de Peelregio is ORO de organisatie met het breedste pakket aan diensten op het gebied van wonen & slapen, eten & drinken, werk & dagbesteding, bewegen en leren & vrije tijd. Voor de ruim 2.000 cliënten is ORO actief in de hele regio. ORO heeft zo’n tachtig locaties in de regio Zuidoost-Brabant en is dus altijd in de buurt. Al vele jaren werkt ORO in de Peelregio en daarbuiten samen met verschillende organisaties. Van gemeenten tot ondernemers, van welzijnsorganisaties tot scholen.

Iedere dag zetten ruim 1.700 bevlogen medewerkers en meer dan 800 vrijwilligers zich in om de missie van ORO waar te maken: kwetsbare mensen gelukkig maken, waarbij geluk is gedefinieerd als ‘zelf kiezen, erbij horen en van betekenis zijn’. Vanuit de kernwaarden ‘nieuwsgierig’, ‘samen’, ‘lef’ en ‘doen’ geven zij hier kleur en inhoud aan. De methodiek van Supportgericht Werken gebruikt ORO als basis om de missie in de praktijk vorm te geven en cliënten en hun ouders/vertegenwoordigers zoveel mogelijk genietmomentjes te laten beleven.

De omzet bedraagt ca. € 95 miljoen. ORO beschikt over een financieel gezonde basis en is goed in staat om voldoende middelen vrij te maken voor zorginnovatie en investeringen.

ORO ziet de buitenwereld meer en meer veranderen en positioneert zich tot een markt gedreven zorgorganisatie: warme zakelijkheid waar het geluk van cliënten, medewerkers én een optimale bedrijfsvoering centraal staan.

De kern van de strategie van ORO is de doorontwikkeling van het geluksconcept naar een corporate concept. ORO wil haar impact vergroten en steeds meer mensen gelukkig maken. Het ultieme doel hierbij is dat op middellange termijn het geluksconcept een begrip in de sector is en ook buiten ORO breder wordt toegepast in (zuid) Nederland.

ORO speelt proactief in op veranderingen en ontwikkelingen in de externe omgeving. Hiertoe is de groeistrategie verder uitgewerkt naar onderliggende doelgroepen. De focus zal daarbij geleidelijk verschuiven van het segment lichte zorg naar middelzware en zware zorg. Met het bestaande netwerk in de lichte zorg als basis zoekt ORO de uitbreiding naar nieuwe doelgroepen en nieuwe en innovatieve producten en diensten. Om de benodigde expertise en faciliteiten te kunnen bieden gaat ORO partnerships aan met regionale netwerken en ketens. Ook voor het realiseren van de benodigde infrastructuur (o.a. op het vlak van digitalisering, robotisering, artificial intelligence, etc.) zoekt ORO nieuwe vormen van samenwerking.

De Raad van Bestuur bestaat uit één bestuurder met als belangrijkste ambitie het bouwen van een organisatie die het geluk van kwetsbare mensen in alle opzichten centraal stelt. De Raad van Bestuur realiseert in gezamenlijkheid met twee directeuren Zorg & Dienstverlening, de directeur Behandeling & Expertise (Lore), managers, medewerkers, vrijwilligers en externe stakeholders de ambities van ORO. Vanuit de RVE’s Zorg & Dienstverlening en Behandeling & Expertise (Lore) wordt het primaire proces vormgegeven.

Meer informatie is te vinden op ++www.oro.nl++

Functieomschrijving

Lore is het behandel- en expertisecentrum van ORO. Lore staat voor: loyaliteit, ondernemerschap, respect en 
expertise. De komende jaren zal Lore zich verder ontwikkelen naar een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid 
binnen de context van ORO. Wanneer deze RVE over een aantal jaren duurzaam is gerealiseerd, is de ambitie 
om van Lore, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, een eigen juridische entiteit te maken.

Als directeur van Lore ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en een gezonde
(financiële) bedrijfsvoering alsmede voor het realiseren van strategische doelstellingen binnen de zorgeenheid.

Je bent een verbinder, zowel binnen de eigen eenheid als met andere directeuren/managers binnen de 
organisatie en externe partijen. Je beschikt over de drive en de juiste ervaring om leiding te geven aan een 
organisatieonderdeel waar expertiseontwikkeling en duurzame bedrijfsvoering hand in hand gaan. Je werkt op 
basis van duaal leiderschap optimaal samen met de (nog te werven) inhoudelijk manager behandeling. De 
inhoudelijk manager behandeling is een praktiserend BIG-geregistreerde behandelaar (gedragskundige). De
inhoudelijk manager behandeling fungeert als inhoudelijk boegbeeld van Lore, zowel in- als extern, en staat er 
samen met de vakgroepvoorzitters van de gedragskundige en paramedisch (gerelateerde) vakgroepen garant 
voor dat iedere vakgroep op de inhoud goed vertegenwoordigd is en aldus de randvoorwaarden worden 
gecreëerd voor de verdere ontwikkeling van de vakinhoud en het multidisciplinair werken. De inrichting met een 
inhoudelijk manager behandeling en de vakgroepvoorzitters moet nog worden gerealiseerd.

Je ontvangt hiërarchisch leiding van en je rapporteert aan de Raad van Bestuur en je bent lid van het 
Management Team. Dit betekent dat je een brede verantwoordelijkheid draagt die verder gaat dan alleen het 
behandel- en expertisecentrum. Als MT-lid geef je mede vorm aan de visie en implementatie van het strategisch 
beleid van ORO.

Je geeft hiërarchisch leiding aan de beide managers behandeling, die sturing geven aan de behandelaren in de 
verschillende vakgroepen. Als directeur geef je zelf direct leiding aan de medische dienst, aan Lore support en 
aan staffunctionarissen. In totaal geef je (in-)direct leiding aan ca. 120 medewerkers. Je zet de lijnen uit, brengt 
focus aan, stuurt bij waar nodig en communiceert transparant over de resultaten.

Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je gaat de uitdaging aan om het onderdeel Lore naar de volgende fase te brengen en stevig te positioneren als RVE binnen ORO, waarbij je zowel op het gebied van bedrijfscultuur als ook op het vlak van bedrijfsvoering sturing geeft aan transitie- en veranderprocessen, die leiden tot goede onderlinge samenwerking met de overige afdelingen en disciplines van ORO en een stabiele bedrijfsvoering.
 • Je ontwikkelt en implementeert het strategisch beleid rondom de zorg en de bijbehorende dienstverlening en zorgt voor de vertaling naar meerjaren- en jaarplannen, beleidsplannen en een concretisering in productieafspraken en budgetten.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor de business, het rendement en capaciteitsgroei, personeel en financiën binnen Lore en neemt waar nodig bijsturingsmaatregelen.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in overleggen en onderhandelingen met gemeenten en/of andere stakeholders omtrent zorginkoop/zorgverkoop en sluit binnen een door de Raad van Bestuur verstrekt mandaat contracten af.
 • Je signaleert in- en externe ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving, kansen dan wel verbeterpunten en vertaalt deze naar o.a. beleidsnotities. Ook fungeer je als stevige sparringpartner voor en denk je actief mee met de inhoudelijk manager behandeling over inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg- en dienstverlening en kwaliteitsbeleid.
 • Je geeft vorm aan goed werkgeverschap als voorwaarde voor empowerment van managers en medewerkers en draagt er mede zorg voor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen op hun expertisegebied.
 • Je vervult een voorbeeldrol en draagt bij aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband. En waarin onderlinge verbinding en samenwerking centraal staan.
 • Je onderhoudt constructieve relaties met gemeenten, zorgverzekeraars en overige externe organisaties.

Functie-eisen

 • Afgeronde academisch opleiding, bij voorkeur bedrijfskunde of op managementgebied.
 • Meerjarige ervaring in senior management positie(s) en in staat om direct leiding te geven aan hoogopgeleide professionals.
 • Kennis van en affiniteit met de maatschappelijke ontwikkelingen, innovaties in het behandelaanbod en ontwikkelingen binnen de zorg.
 • Financieel onderlegd, analytisch sterk, stuurt strak op een goede balans tussen ‘operational excellence’ (kostenefficiency en procesinnovatie) enerzijds en klantwaarde anderzijds.
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, dienstverlening en bedrijfsvoering.
 • Organisatiesensitief, goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid die zich helder uitspreekt, creatief, ondernemend en daadkrachtig.
 • Kan goed omgaan met de dynamiek in de sector, behoudt het overzicht, is koersvast.
 • Verbinder en teamplayer, transparant en inspirerend.
 • Zet medewerkers en teams in hun kracht, heeft oog voor het werkgeluk van de medewerkers en weet hen te binden en te boeien.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen.
 • Beschikt over relativeringsvermogen en humor.

Arbeidsvoorwaarden

Je komt te werken in een vooruitstrevende en gedreven organisatie met een informele sfeer. Het betreft een veelzijdige en uitdagende functie binnen een unieke ondernemende zorgorganisatie met een duidelijke visie.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie (FWG 75). Inschaling vindt plaats op basis van de CAO Gehandicaptenzorg.

Tevens zijn van toepassing een eindejaarsuitkering van 8,33%, een middenloon pensioenregeling bij PFZW, een aantrekkelijke werkkostenregeling (WKR) en goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Tevens worden een laptop en telefoon ter beschikking gesteld.

PROCEDURE

Solliciteren kan via deze link: www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen. Een extern assessment maakt eveneens onderdeel uit van de procedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner 
Annemarie Engel, Project Assistant
T: 0850 – 734 702

Solliciteren